ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social formada actualment per 126 entitats que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tots siguem partícips.

MISSIÓ | Promoure i enfortir les capacitats, competències i oportunitats de les entitats d’acció social per tal de generar sinergies i coneixements que ajudin a la transformació social i a la lluita contra les desigualtats, i situïn la federació com a referent significatiu en les polítiques socials del nostre país.

VISIÓ | Articulada al voltant dels tres eixos estratègics de l’activitat de la federació:

  • Utilitat: ECAS serà eina fonamental en la vertebració del sector i en la generació de sinergies en el camp de l’acció social, de tal manera que les necessitats i interessos que defensen les entitats s’articulin des de la federació. A més, serà facilitadora de recursos per als associats, capacitant les organitzacions i ajudant-les a aportar valor a la seva activitat.
  • Representativitat: ECAS aglutinarà i defensarà els interessos de les entitats d’acció social des d’una estructura basada en el treball en xarxa i comunitari, i associarà les entitats del sector que ho vulguin i que treballin per construir una societat més justa i cohesionada.
  • Incidència: ECAS serà interlocutor vàlid per a la societat i l’administració per tal d’aconseguir canvis vers una societat més equitativa, amb capacitat de mostrar una praxi i un discurs consensuat des d’una ètica compartida.

VALORS | Confiança, Participació, Coherència i Corresponsabilitat

ECAS està registrada al Registre d’Associacions amb el número 469. Neix l’any 2003 com a fruit de la fusió de diferents plataformes que treballen a Catalunya en l’àmbit social per oferir un espai d’intercanvi, diàleg i coordinació, no només entre les entitats associades, sinó també amb les administracions i la resta d’agents socials. L’òrgan sobirà d’ECAS és l’Assemblea, de la qual formen part totes les entitats associades.

El Programa Next Diversitat i Empresa està coordinat conjuntament per PIMEC i ECAS.

http://acciosocial.org