ProHabitatge és una entitat que té com a objectiu acompanyar processos d’apoderament i inclusió residencial de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social , en especial aquelles degudes a raons de gènere. I ho fa des de la perspectiva feminista i de garantia de drets, considerant l’habitatge com a ancoratge dels processos de recuperació personal, familiar, ciutadana i comunitària.

Busquem esdevenir un referent com a model d’acompanyament integral en la inclusió residencial i de promoció de les competències i l’autonomia de les persones.

Actuem al Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental

Els nostres valors són:

No lucre. ProHabitatge és una entitat no lucrativa, constituïda voluntàriament per complir una finalitat d’interès general. Els rendiments que obté es destinen exclusivament al compliment de la seva finalitat.

Perspectiva de gènere. La nostra organització incorpora la perspectiva de gènere amb una mirada interseccional com a eix fonamental de la nostra intervenció.

Drets Humans. ProHabitatge vol prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de Drets Humans i en especial dels drets a l’habitatge.

Coherència. Actuar d’acord amb la missió, visió i valors de l’entitat.

Qualitat. Millorar de forma contínua la qualitat en la gestió, així com millorar permanentment els projectes que duem a terme, per tal d’adaptar-los a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, clients i entitats col·laboradores. Treballar amb un sistema de qualitat mesurable i certificable.

Professionalitat. Actuar amb orientació al client o usuari/a, donant sempre una informació veraç, actuant amb confidencialitat, imparcialitat i competència professional.

Participació. Crear espais de comunicació i debat, entre els diferents grups d’interès, que reverteixin en la millora continua de l’activitat de l’entitat.

Creativitat. Incorporar, des del coneixement, la innovació en el nostre treball quotidià.

Transparència. Informar als diferents grups d’interès sobre la gestió, els programes i les activitats de l’organització.

Intel·ligència Social. Els problemes no es poden resoldre en l’àmbit micro-social de les organitzacions, és necessari abordar-los en un context més ampli, de la societat en el seu conjunt.

http://prohabitatge.org