A Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona treballem a la ciutat de Barcelona des de l’any 1979 atenent les persones sense llar, sota l’aixopluc de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Fruit de l’evolució de la societat, el treball que fem a Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona s’ha anat adaptant a les necessitats que han anat sorgint.

En l’actualitat, tot mantenint els valors identitaris de Sant Joan de Déu – Qualitat, Respecte, Espiritualitat, Responsabilitat i Hospitalitat – treballem pel DRET A L’HABITATGE DE TOTES LES PERSONES oferint atenció integral i personalitzada a les persones sense llar.

Amb l’habitatge com a base de treball, acompanyem les persones en el camí cap a la seva autonomia.

Missió:

Acollir i acompanyar de forma integral a persones en risc o situació de pobresa i exclusió social, d’acord amb la missió de l’Orde i el carisma de Sant Joan de Déu, amb el propòsit de promoure oportunitats de desenvolupament personal i social per tal que puguin dur a terme els seus projectes vitals.

Visió:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona és una entitat de referència en l’acció social a Catalunya i al conjunt de l’Orde, que:

  • Disposa d’un model d’atenció integral amb projectes transformadors que posa a les persones en el centre.
  • Construeix una organització sòlida i sostenible, per garantir el manteniment dels programes actuals i iniciar nous projectes en el futur.
  • Es dota d’un discurs institucional nítid que sigui perceptible a les administracions, les persones ateses, als col·laboradors, donants i la societat en general.
  • Nodreix el carisma de l’Orde Hospitalari i es deixa impregnar per aquest.
  • Teixeix aliances i xarxes de solidaritat amb altres centres de SJD, especialment de Catalunya, i amb altres organitzacions amb objectius afins, en el marc de l’acció social provincial.

Valors:

  • Els nostres valors s’afermen en l’Hospitalitat com a principi fonamental, valor essencial i virtut principal sustentada per la resta de valors: Espiritualitat, Qualitat, Respecte i Responsabilitat.

http://sjdserveissocials-bcn.org