La Fundación Secretariado Gitano (FSG) és una entitat social intercultural, sense ànim de lucre, que treballa des de fa 40 anys per la promoció i igualtat d’oportunitats de la població gitana a Espanya i Europa.

La Missió de la FSG és la promoció integral de la comunitat gitana, des de l’atenció a la diversitat cultural. Aquesta missió està orientada a la promoció i al canvi social, per permetre l’accés de les persones gitanes als drets, serveis, béns i recursos socials en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

A tal fi, la FSG desenvolupa tot tipus de serveis i programes que contribueixen a aconseguir la plena ciutadania de les persones gitanes, a promoure la igualtat de tracte i a evitar tota forma de discriminació, a millorar les seves condicions de vida, a promoure l’apoderament i el desenvolupament de la seva autonomia personal, així com a promoure el reconeixement de la identitat cultural de la comunitat gitana.

Els nostres valors:
• La dignitat: creiem en el valor de les persones en si mateixes, des de la seva autonomia, la seva llibertat i el seu desenvolupament en condicions que les fan ser mereixedores de respecte. Creiem en la dignitat de totes les persones, amb independència de la seva ètnia, gènere, fortuna, orientació sexual, creences, etc.
• La justícia social: creiem en una societat en què els drets humans són respectats, les desigualtats són compensades i els grups socials més desafavorits compten amb oportunitats de desenvolupament.
• La igualtat: creiem en la igualtat com una concreció tant de la dignitat personal com de la justícia social. Una igualtat no només jurídica o formal, sinó també d’oportunitats en els àmbits més rellevants de la vida social.
• La ciutadania plena. Aspirem a que les persones gitanes exerceixin plenament els seus drets i obligacions com a ciutadanes i a que liderin els processos de canvi a l’interior de la seva pròpia comunitat i participin activament en la construcció de la societat global.

Els nostres principis son la interculturalitat, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, la garantia de drets, la corresponsabilitat i cooperació, la participació de la comunitat gitana i la transparència.

http://gitanos.org