Beatriz Garcia, Sarah Berno i Patrícia Biosca, tècniques d’orientació laboral del Programa Next Diversitat i Empresa a Fundació Ires, Fundació Eveho i Fundació Surt, respectivament, presenten el projecte amb les seves pròpies paraules, destacant-ne els valors principals i compartint les motivacions que van impulsar les entitats que representen a adherir-s’hi.

Com explicaríeu el projecte amb les vostres paraules?

(BG) El Programa Next Diversitat i Empresa és una iniciativa per millorar l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social. L’objectiu és apropar les persones ateses al mercat laboral a través d’un acompanyament individualitzat i de la intermediació laboral amb petites i mitjanes empreses del territori.

(SB) Es tracta d’un programa innovador perquè té en compte les dues parts del mercat laboral: es fan accions, d’una banda, amb les empreses, perquè entenguin més profundament la realitat de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat i, d’altra banda, amb les persones, desenvolupant itineraris personalitzats per millorar les seves competències. El projecte acaba amb un acostament dels col·lectius a les empreses, que es pot materialitzar en una entrevista, una incorporació a l’empresa o una visita al lloc de treball.

Quins son els valors diferencials que en destacaríeu?

(BG) En primer lloc, es tracta d’un programa inclusiu, ja que està adreçat a una diversitat de col·lectius amb especials dificultats en la recerca de feina. D’altra banda, prioritza la intervenció amb persones que no estiguin treballant i que, per tant, no tenen cap font d’ingressos.Finalment, permet un abordatge integral de la precarietat laboral a través de la sensibilització i la inclusió de les petites i mitjanes empreses en un projecte de millora de la seva RSC a través de la implementació de Plans de Diversitat ajustats a la seva realitat.

(PB) També son valors diferencials del projecte el compromís i la responsabilitat, tant cap a les persones que participen en els itineraris d’orientació i formació laboral, com envers les empreses que aposten per la sensibilització en matèria de diversitat.

(SB) I, a més a més, l’escolta reciproca entre món laboral i el món social.

Què us va motivar a participar-hi?

(SB) En el nostre cas, a Fundació Eveho, ens va motivar la perspectiva de treballar més profundament amb empreses i l’oportunitat de millorar els dissenys de protocols útils per a la inserció, conèixer les necessitats dels diferents col·lectius i treballar conjuntament amb altres entitats, ja que això pot tenir un gran impacte en el nostre entorn.

(BG) A nosaltres, Fundació Ires, ens va motivar especialment que es tractés d’un projecte innovador i amb possibilitats d’adaptació en funció del territori d’actuació, així com dels perfils i casuístiques de les persones usuàries ateses. A més, el fet que fos possible donar una atenció de llarga durada a les persones usuàries també va ser un incentiu, ja que ens permet aconseguir un millor coneixement de la seva situació i fer una atenció i un seguiment més detallat del seu procés.

(PB) I a mi personalment el que em va motivar a participar va ser poder tenir la visió global del procés d’inserció laboral, incloent la sensibilització a les empreses i tenint en compte la perspectiva de gènere que incorporem a la Fundació Surt. La inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social no és possible sense fer partícips a les empreses, que realment són les que acabaran contractant al personal, i això implica oferir-los unes recomanacions i unes mesures per acollir aquestes persones que nosaltres acompanyem.

Quines considereu que són les principals barreres per a la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat a l’àmbit empresarial?

(BG) En primer lloc, els tipus de jornada, temporalitat i remuneració pròpies del mercat laboral actual no aconsegueixen moltes vegades satisfer les necessitats bàsiques d’aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Concretament, la necessitat de conciliació familiar, habitual en dones, sovint dificulta que puguin trobar l’encaix amb les demandes de flexibilitat horària per part de les empreses. D’altra banda, la creixent digitalització dels diferents sectors professionals també és a vegades un obstacle per persones no habituades al maneig d’ordinadors, dispositius mòbils o altres eines digitals. En aquests casos, caldria fer èmfasi en la capacitació en alfabetització digital. Finalment, és habitual que les persones en risc d’exclusió tinguin especials dificultats a l’hora d’identificar i valorar el seu capital competencial, aspectes claus per realitzar una bona entrevista i presentació a les empreses.  

(SB) A més, el món empresarial és molt competitiu; la velocitat i els ritmes de les empreses s’enfoquen a la productivitat i no sempre posen l’accent en els valors socials, i les persones en situació de vulnerabilitat necessiten una escolta que no és habitual i que s’ha de fomentar.

(PB) I, finalment, hi ha les desigualtats socials i de gènere, l’estigma envers determinats col·lectius, i molta desinformació del valor afegit que pot comportar la incorporació d’aquesta diversitat a l’empresa.

Com acompanyeu les persones amb aquest programa?

(BG) L’acompanyament es fa a través de sessions individuals i grupals que inclouen activitats formatives i d’orientació laboral. En aquesta línia, es creen itineraris individualitzats per poder oferir una atenció personalitzada i adaptada a cada cas.

(SB) A Fundació Eveho aquest acompanyament es basa en dos aspectes prioritaris. D’una banda, escoltem les persones usuàries i identifiquem quines són les problemàtiques a l’hora d’assolir la inserció; això ens ajuda a conèixer les seves necessitats i a dissenyar estratègies ajustades als diferents col·lectius. I, d’altra banda, apoderem aquestes persones, ajudant-les a conèixer les oportunitats laborals que hi ha, de quina manera poden arribar-hi, com valorar les seves capacitats i com presentar-se amb confiança als processos de selecció.

(PB) Des de la Fundació Surt el que intentem és oferir una pràctica des d’una visió global de la persona, des d’una escolta activa, creant un espai lliure i segur on poden expressar tot el que senten així com compartir les seves dificultats en el dia a dia i, especialment, en el procés d’inserció laboral. Contemplem totes les esferes vitals que engloben a la persona, des d’una perspectiva de gènere, per aconseguir un apoderament integral, tant econòmic com social i personal.

(BG) Efectivament, l’acompanyament és integral perquè es consideren aquells factors no laborals que influeixen en les probabilitats d’inserció laboral de cada persona usuària. En aquest sentit, des de Fundació Ires oferim una atenció fonamentada en l’empatia i en la capacitat d’adaptació en funció d’aquests elements condicionants.

Què aporta la inclusió de la diversitat al teixit empresarial?

(BG) Rebatre i eliminar els prejudicis recurrents respecte a la contractació de persones en risc d’exclusió social permet a les empreses beneficiar-se del capital competencial i del valor humà aportat per aquestes persones, desenvolupant la seva activitat de manera més eficient i inclusiva. D’altra banda, incloure la perspectiva de la diversitat a l’empresa és important per sensibilitzar a la societat en general i al teixit empresarial en concret, de forma que orientin la seva actuació cap a una visió de RSC basada en la tolerància i la capacitat d’adaptació. A més, tenir una plantilla diversa fomenta la creativitat i l’exposició de punts de vista diferents, molt útils en la resolució de problemes i en l’adopció de solucions alternatives, així com en la constitució d’un bon ambient laboral.

I, per últim, per què creieu que és important que les empreses incloguin aquesta perspectiva de la diversitat?

(SB) La diversitat és un aspecte social i del nostre dia a dia. Vivim en un món amb moltes diversitats, de cultures, països, històries i recorregut. Les empreses són un mirall de la nostra societat i han d’incloure totes les persones que en formen part, sense cap discriminació, sinó valorant les seves diferències.

(PB) Per aquest motiu és essencial incloure la perspectiva de la diversitat a l’empresa, perquè aquesta pugui ser una representació de la societat que tenim actualment, i perquè tothom tingui oportunitats, especialment els col·lectius que es troben en risc d’exclusió social.