El Programa Next Diversitat i Empresa té, entre les seves missions, incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa, mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat. Per aconseguir-ho el programa s’adreça, concretament, a petites i mitjanes empreses, d’entre 1 i 249 persones treballadores, amb matriu o centre de decisió a Catalunya. Segons dades del Ministeri d’indústria, comerç i turisme, aquest conjunt representa actualment el 99,83% del teixit empresarial del territori, un percentatge que posa de relleu la importància d’impulsar iniciatives que, com el Programa Next Diversitat i Empresa, promoguin la sensibilització de les pimes envers la diversitat, facilitant al mateix temps la inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Tanmateix, per planificar el camí a seguir fins a assolir una gestió òptima de la diversitat és imprescindible tenir clar quin és el punt de partida de cada empresa en aquest àmbit, un coneixement que es pot extreure de l’anàlisi exhaustiu de diversos aspectes de la cultura corporativa. En aquest sentit, cal que les empreses comparteixin amb la persona, entitat o organització que els guia en aquest procés aquells principis que defineixen el posicionament i la manera d’actuar de la corporació, uns valors que influeixen transversalment en tota l’estructura empresarial.

Les claus per valorar el compromís i la sensibilització empresarial en matèria de diversitat

Un gruix important de les pimes ha implementat, en els darrers anys, mesures encaminades a la gestió de la igualtat de tracte des d’una perspectiva de gènere, un dels passos previs a la inclusió de la diversitat. Això es deu al fet que els Plans d’Igualtat van rebre un impuls important a partir del 2007, però no va ser fins al mes de març de 2022, ara just fa un any, que van esdevenir obligatoris per a les empreses d’entre 50 i 250 persones treballadores, mentre que les empreses amb menys empleats/des, exemptes de l’obligatorietat, han de preveure mesures sobre la matèria. Aquest Pla d’Igualtat és un document viu i urgeix la comissió d’igualtat de cada organització a avaluar-ne l’aplicació, contrastant el seguiment de les mesures previstes i l’assoliment dels objectius marcats.

Un altre element clau per mesurar la gestió de la diversitat en una empresa és el Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe, el qual és requerit a totes les organitzacions independentment del nombre de treballadors/es. Hi ha empreses que, malgrat l’obligatorietat, no disposen del mateix o bé el tenen permanentment en fase d’elaboració o negociació, mentre que, a l’altre extrem, trobem institucions que han optat per un protocol que contempla, fins i tot, mesures per prevenir i lluitar contra l’assetjament moral, amb l’objectiu d’erradicar qualsevol situació de discriminació. L’estat i grau de desenvolupament d’aquest protocol aporta, per tant, informació de valor sobre el grau de sensibilització i compromís de l’organització en aquesta matèria. El mateix succeeix amb l’anàlisi del Registre retributiu, exigit des del 2019, el qual inclou un desglossament de salaris per gènere. Aquesta és, sens dubte, una eina de transparència consultable per qualsevol empleat/da en empreses de menys de 50 treballadors/es i per la seva representació legal en aquelles que superen aquesta xifra.

Finalment, un altre element interessant a tenir en compte en aquest anàlisi inicial és el Compliance penal, el qual inclou un manual per a la prevenció de delictes i un canal públic de denúncia, amb un procés de seguiment de les mateixes, a disposició de les persones treballadores. Aquesta eina, d’implantació opcional, és un suport fonamental pel desenvolupament de polítiques d’igualtat i no discriminació.

Addicionalment hi ha altres mesures que també son reveladores a l’hora de fer la diagnosi inicial de la gestió de la diversitat empresarial, com per exemple el desenvolupament d’una guia del llenguatge no sexista o la implantació del currículums cec al portal de l’empleat.

El Pla de Diversitat, el darrer esglaó

En definitiva, conèixer el grau de compromís i el progrés d’una empresa determinada pel que fa a la gestió de la diversitat suposa analitzar en profunditat tots aquelles elements i mesures adoptades en matèria d’igualtat i no discriminació. Aquest anàlisi determina el punt de partida de l’organització i permet visualitzar el camí a seguir fins a aconseguir que la diversitat esdevingui un valor intrínsec en la gestió empresarial, una fita que s’assoleix amb la implementació d’un Pla de Diversitat, una eina que acompanya i guia les empreses cap a una gestió de la perspectiva de la diversitat a nivell transversal en tots els àmbits de l’organització. En el cas del Programa Next Diversitat i Empresa s’espera implementar fins a 1.700 plans, dissenyats a mida i sense cap cost per a les empreses que s’adhereixen al programa.

Judit Rodríguez
Gestora territorial d’orientació del Programa Next Diversitat i Empresa